Regulamin sklepu internetowego tonermarkt.pl

Definicje

 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.
 • Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego.
 • Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konto klienta - podstrona sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zamówieniach klienta w sklepie internetowym.
 • Produkt/Towar - rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
 • Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 • Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez sprzedawcę na stronie sklepu.
 • Sklep internetowy - platforma zakupowa firmy Krak Data Sp. z o.o. dostępna pod adresem www.tonermarkt.pl za pośrednictwem której klient może kupować towary oferowane przez Krak Data sp z o.o.
  Biuro obsługi klienta zlokalizowane jest w Krakowie przy ul. Łużycka 25.
 • Sprzedawca:
  Krak Data Sp z o.o.
  31-010 Kraków
  ul. Rynek Główny 28
  NIP 6762532891 REGON 367779677 KRS 0000686337 kapitał zakładowy 5.000zł
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego/li>
 • Zamówienie - oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy tonermarkt.pl działający pod adresem http://www.tonermarkt.pl mieści się w Krakowie przy ul. Łużycka 25 prowadzony jest przez Krak Data Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rynek Główny 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000452036 , NIP 6793089965.
 2. Sklep internetowy umożliwia klientom składanie zamówień, stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu sprzedawcy.
 3. Klienci
  1. klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez stronę tonermarkt.pl są podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz klienci detaliczni.
  2. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest akceptacja regulaminu.
 4. Uprawnienia
  1. klient uzyskuje możliwość korzystania ze sklepu internetowego z chwilą otrzymania od sprzedawcy loginu oraz hasła.
  2. klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego loginu oraz hasła.
  3. klient odpowiada za korzystanie z przydzielonego loginu oraz hasła przez osoby, które się nimi posługują.
  4. klient nie jest upoważniony do przenoszenia przyznanego loginu i hasła na osoby trzecie.
  5. Sprzedawca zastrzega, że warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym mogą być różne dla poszczególnych klientów.
 5. Logowanie
  1. Dostęp do sklepu internetowego następuje poprzez zalogowanie się klienta na stronie internetowej tonermarkt.pl.pl
  2. klient zobowiązany jest do wylogowania się przed opuszczeniem sklepu internetowego.
 6. Akceptacja regulaminu
  1. Logowanie się klienta do sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu.
  2. Składanie zamówień przez klienta w sklepie internetowym odbywa się na podstawie regulaminu.
 7. Ceny
  1. Ceny towarów w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN).
  2. Ceny towarów w sklepie internetowym są cenami brutto.
  3. Ceny brutto zawierają podatek VAT według obowiązujących stawek.
  4. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
  5. Cena produktu, który znajduje się w promocji bądź wyprzedaży nie podlega ogólnemu upustowi (rabatowi) udzielanemu klientowi od kwoty składanego zamówienia.
 8. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody sprzedawcy.
 9. Zdjęcia towarów zamieszczane w sklepie internetowym są poglądowe, sprzedawca zastrzega sobie, że opakowania zamawianych towarów mogą różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach.
 10. Potwierdzenie zamówienia
  1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zamówienie złożone przez klienta, określając które towary z zamówionych przez klienta występują na stanie magazynowym sprzedawcy.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub w części, w zakresie w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym.
  3. Mimo potwierdzenia zamówienia, sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówionego towaru.
  4. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówień.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.
 12. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 13. Zapłata
  1. Składając zamówienie klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia sprzedawcę do przedstawienia klientowi faktury VAT bez konieczności uzyskiwania podpisu przez klienta.
  2. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży towaru jest Kraków.
  3. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez klienta na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany na fakturze VAT, gotówką w kasie sprzedawcy lub za pomocą pośrednika płatności (szybki przelew, płatność kartą) lub za pobraniem.
  4. Za datę płatności uważa się dzień uznania na rachunku bankowym sprzedawcy lub dokonania wpłaty w kasie Sprzedawcy.
  5. W przypadku niedokonania płatności przez klienta, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zlecenia wybranej firmie windykacyjnej dochodzenia płatności i obciążenia klienta kwotą, odpowiadającą poniesionym z tego tytułu przez sprzedawcę udokumentowanym kosztem, niezależnie od prawa Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez klienta ze sklepu internetowego lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym klienta w szczególności, gdy zamówienia zostało złożone:
  1. z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła klienta przez osoby nieupoważnionej
  2. z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar
  3. przez klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności
  4. przez klienta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony towar
  5. z naruszeniem regulaminu,
  6. przez klienta wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla klienta ustanowiony został kurator, klient został wykreślony z właściwego rejestru
 15. Umowy łączące sprzedawcę z klientem w czasie korzystania ze sklepu internetowego należy tak tłumaczyć, aby możliwe było łączne stosowanie zapisów regulaminu i umowy. W przypadku niedającej się przezwyciężyć sprzeczności zapisów, pierwszeństwo ma umowa.
 16. Realizacja zamówienia
  1. Uznaje się, że osoba odbierająca zamówiony towar w imieniu klienta jest należycie upoważniona przez klienta do odbioru towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu klienta
  2. Z chwilą odbioru towaru na klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia
 17. Reklamacja
  1. zalecamy klientom sprawdzenie towaru w momencie jego odbioru, pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.
  2. Sprzedawca rozpatrywał będzie reklamacje, o ile zostały zgłoszone w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, nie później jednak niż do 30 dni od dnia odebrania towaru przez klienta.
 18. Błędy
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi klient.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło klienta.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do hurtowni internetowej, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.
 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak też do zaprzestania prowadzenia hurtowni internetowej bez wcześniejszego poinformowania.
 21. Zmiany Regulaminu obowiązują klienta od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie hurtowni internetowej.
 22. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 23. Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni zgodnie z art. 27 prawa konsumenckiego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Oświadczenie można wysłać na adres pocztowy sprzedawcy
  Krak Data sp. z o.o.
  ul. Łużycka 25
  30-658 Kraków
  lub pocztą elektroniczną na adres:
  sklep@tonermarkt.pl
 24. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie, jest Sąd powszechny rzeczowo właściwy w Krakowie.
 25. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 26. Pozasądowe rozwiązywanie sporów, nazywane również pozasądowym rozwiązywaniem sporów - w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) - to polubowne postępowania prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Nowa procedura, wprowadzona ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, jest szybsza, zazwyczaj bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem powszechnym. W osiągnięciu porozumienia pomagają niezależni i bezstronni eksperci, np. mediatorzy.
  Adres https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
Zasady dostawy

Kontakt z Nami

Bezpieczne płatności

Polityka bezpieczeństwa

Menu

Ustawienia